Za roditelje

PRIPREMA DJETETA ZA ŠKOLU

 

Potrebno je imati na umu da je svako dijete različito i treba mu omogućiti dovoljno vremena da se razvija  na svoj način i svojim tempom.  Važno je da i u ovom prijelaznom razdoblju iz vrtića u školu stvorimo uvjete da dijete ima prilike učiti i formirati nove navike jako bitne za samostalnost i uspjeh.

Priprema za školu će biti uspješna ako na sljedećim segmentima odgajatelji i roditelji rade udruženim snagama.

 

Kvalitetna priprema za školu obuhvaća:

-          poticanje razvoja koncentracije i pažnje (igranje društvenih igara)

-          razvijanje sposobnosti opažanja i proučavanja (prometni znakovi, promjene u okolini)

-          jačanje pozitivne slike o sebi – samopouzdanja i samopoštovanja

-          stvaranje radnih navika

-          poticanje razvoja predčitalačkih vještina (rastavljanje riječi na glasove i slogove, prepoznavanje prvog/zadnjeg slova, nabrajanje riječi koje počnu određenim slovom, čitanje djetetu, prepričavanje, korištenje rime)

-          poticanje razvoja psihomotornih vještina ( igre loptom, vijačom, skakanje, penjanje, vožnja bicikla, zakopčavanje odjeće i obuće, vezivanje vezica)

-          poticanje grafomotorike

-          poticanje predmatematičkih vještina (mehaničko brojanje do 20, prepoznavanje boja, poznavanje pojma skupa, klasifikacije, veličine, svojstva, oblika, pridruživanje)

-          poticanje emocionalne i socijalne kompetencije (kontrola emocija, razlikovanje prihvatljivog od neprihvatljivog  ponašanja, nošenje sa stresnim situacijama – frustracija, tuga, gubitak, sklapanje prijateljstava)

 

Dijete treba samostalno:

  • koristit wc, jesti, oblačiti se i brinuti za svoje stvari
  • znati svoju adresu stanovanja
  • imati razvijene radne navike (obaviti što je dogovoreno, završiti započeti, brinuti o zaduženjima)

 

 

Uloga roditelja:

 

-          o novim situacijama koje će uslijediti govorite pozitivno

-          objasnite mu kako je za sva postignuća potreban trud

-          dajte mu priliku da uči na vlastitom iskustvu

-          na vrijeme  upoznajte dijete sa promjenama koje slijede

-          uputite dijete na osobe koje mu mogu pomoći u slučaju potrebe