Natječaji

bus

Upisi djece

 

Smjernice o boravku djece u Dječjem vrtiću Matulji od 01. rujna 2023. preuzmite OVDJE

 


 

 

Rješenje o konačnim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2023./2024. preuzmite OVDJE

Obavijest o roditeljskim sastancima i potpisivanju ugovora za roditelje novoupisane djece OVDJE

 


 

Rješenje o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2023./2024. preuzmite OVDJE

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja nisu primljena po Rješenju o privremenim rezultatima upisa preuzmite OVDJE

 


 

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom moći će se podnositi od 19. travnja 2023. do zaključno 03. svibnja 2023. godine, a sve isključivo putem web stranice Dječjeg vrtića Matulji.

 

INICIJALNI UPITNIK I ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA BIT ĆE DOSTUPNI ZA POPUNJAVANJE DANOM 19.04.2023. GODINE.

 

     Javna objava upisa djece u DV Matulji u 2023./2024. pedagošku godinu

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

     Odluka o načinu i uvjetima upisa te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA OBVEZAN JE POPUNITI

 

1. INICIJALNI UPITNIK – popuni ovdje (od 19.04.2023.)

O datumu i vremenu održavanja inicijalnog razgovora, sa stručnim suradnikom vrtića, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u zahtjevu za upis djeteta.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje dijete i jedan roditelj/skrbnik djeteta.

 

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM – popuni ovdje (od 19.04.2023.)

Prilikom popunjavanja Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u 2023./2024. pedagošku godinu roditelj/skrbnik je dužan popuniti sve tražene podatke, u suprotnome neće moći dovršiti podnošenje zahtjeva i dokumentacije za upis.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne može podastrijeti podatke iz razloga jer ne posjeduje traženu informaciju npr. ukoliko roditelj/skrbnik nema e-mail adresu, tada će upisati na za to predviđeno mjesto „nema“.

Unutar zahtjeva za upis djeteta podnosite sljedeću dokumentaciju:

-        djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,

-        potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-        uvjerenje o prebivalištu za dijete i za oba roditelja/skrbnika ili za samohranog roditelja/skrbnika, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-        uvjerenje o boravištu za dijete i za roditelje ili samohranog roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-        uvjerenje o odobrenom privremenom boravku za strane državljane, za dijete i za roditelje ili samohranog roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-        rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata – za dijete roditelja invalida Domovinskog rata,

-        dokaze o zaposlenju roditelja ili samohranog roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za roditelje zaposlene kod poslodavca na području Republike Hrvatske, a za roditelje zaposlene kod poslodavca izvan područja Republike Hrvatske potvrdu poslodavca (službeni prijevod na hrvatski jezik) ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-        potvrdu nadležnih institucija o statusu u sustavu obrazovanja – za roditelje redovite studente, učenike i pripravnike, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-        nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisima kojima se uređuje metodologija vještačenja – za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,

-        rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete – za samohranog roditelja,

-        presudu nadležnog suda o razvodu braka i povjeri djeteta jednom od roditelja – za dijete iz jednoroditeljske obitelji,

-        presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji – za dijete u udomiteljskoj obitelji,

-        presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda o rođenju djece za svako dijete mlađe od 18 godina – za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece,

-        potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – za dijete roditelja s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

-        presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu – za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu,

-        presliku rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – za dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/07, 57/22) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

 

Roditelj/skrbnik moći će identificirati svoje dijete na privremenom i konačnom (skupnom) rješenju o upisu djece u Dječji vrtić Matulji pomoću šifre dobivene od strane Dječjeg vrtića Matulji prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji.

Šifra za identifikaciju djeteta navodi se radi potrebe zaštite osobnih podataka djeteta, a sve u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugih važećih propisa.

 

Odlukom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 26/21) ekonomsku cijenu vrtića plaćaju roditelji djece koji imaju samo boravište na području općine Matulji ili prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave. Više informacija na http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=43891

 

Roditelji/skrbnici djece koja budu upisana u redovite programe Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2023./24., bit će obaviješteni o datumu i vremenu potpisivanju ugovora putem konačnog rješenja o upisu djece u Dječji vrtić Matulji.

 

NEPOTPUNI I NEPRAVODOBNO PODNESENI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI!

 

 

 


 

 

 

 

ARHIVA:

Učitaj arhivu