Natječaji

bus

 

EKO VRTIĆ

 DJEČJI VRTIĆ MATULJI

 

PROGRAM DJELOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU

2017. /2018.g.

 

Nastavak rada na projektima:

„Otpad“,

„Energija“,

„Zdrava hrana“ – proslave zdravih rođendana,

„Voda“.

 

NOSITELJI PROGRAMA:

 • EKO - ODBOR DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
 • ODGOJITELJI I DJECA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
 • EKO PATROLA
 • OSTALO OSOBLJE  VRTIĆA (domar, spremačice, tajništvo, računovodstvo)
 • SPONZORI / KUMOVI

 

ZADACI I AKTIVNOSTI

 • Dogovor o projektima na   sjednici  odgojiteljsko vijeća
 • Dogovor oko rada eko skupine i njezine obaveze
 • Prvi sastanak članova Eko skupine
 • Akcij sakupljanja papira
 • Sakupljanje čepova, starih baterija, starog ulja
 • Obilježavanje  Dana  kruha u našem vrtiću (tko želi)
 • Tjedne i mjesečne analize  sakupljanja, selektiranja,  vaganja, i zbrinjavanja otpada
 • Sudjelovanje roditelja u zbrinjavanju otpada
 • Sakupljanje podataka te tjedne i mjesečne analize uštede energenata (vode i struje)
 • Uređenje glavnog panoa
 • Sastanak sa članovima eko - patrole
 • Sastanak eko-odbora
 • Priprema godišnjih izvješća i priloga za bilten Eko–škola
 • Izvješće o provedbi programa  tijekom pedagoške 2017./2018.g.
 

 

 

SASTANAK EKO ODBORA

1. sastanak Eko-odbora

 • Usvajanje Plana djelovanja i Programa djelovanja za pedagošku  2016./2017.g.
 • Dogovor  aktivnosti

2. sastanak Eko–odbora

 • Izvješće o radu Eko–vrtića tijekom pedagoške godine

AKTIVNOSTI EKO - PATROLE

 • Aktiviranje eko-patrole i donošenje plana djelovanja u suradnji s eko koordinatorima,
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša vrtića
 • Realizacija akcija sakupljanja papira (vaganje), brojenje baterija i praćenja potrošnje energije (voda, el. energija)
 • Organizacija i provođenje Zelene čistke
 • Prikupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje otpada nastalog  tijekom odgojno-obrazovnog rada
 • Svakodnevna čišćenja okoliša vrtića i razvrstavanje otpada
 • Odabir najbolje uređene sobe dnevnog boravka, 

OZELENJIVANJE I UREĐENJE VRTIČKOG PROSTORA I OKOLIŠA VRTIĆA

 • Ozelenjivanje svake učionice i drugih prostorija u vrtiću lončanicama
 • Mediteranski  vrt - sadnja cvijeća i mediteranskog bilja
 • Povrtnjak na igralištu

OBAVEZE EKO SKUPINE

 • Uređenje Mediteranskog vrta (jesen i proljeće) i zelenog prostora na igralištu

SURADNJA - LOKALNA ZAJEDNICA

 
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja
 • Suradnja u provebi Zelene čistke, eko-akciji na državnoj razini
 • Suradnja sa udrugom „Žmergo“

PROJEKTI

 

Sudjelovanje u Kampanji  - "Za manje otpada"

„Veliki lov na biljke“ (u prilogu se nalaze koraci i ciljevi)

 

       OSTALO:

 • OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA
 • SUDJELOVANJE NA NATJEČAJIMA SA EKO TEMATIKOM
 • UREĐIVANJE WEB STRANICA VRTIĆA
 • PRAĆENJE EKO ZBIVANJA TEKSTOM  I SLIKOM
 • SURADNJA S DRUGIM VRTIĆIMA

 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

 

 

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da

dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 10.08.2015. do 18.08.2015. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

SAMOVREDNOVANJE USTANOVA RANOG I PREDŠKOSLOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

ŠTO JE SAMOVREDNOVANJE?

Samovrednovanje je sustavan, unutrašnji proces usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, na ustanovljavanje pozitivnih postignuća, detektiranje problema i predlaganje strategija njihova rješavanja te na unapređivanje postojećeg stanja.

 

KOME JE NAMIJENJENO SAMOVREDNOVANJE?

Proces praćenja i vrednovanja sastavni je do osiguranja kvalitete rada ustanove za rani odgoj. Kontinuirano samovrednovanje vlastite odgojno-obrazovne prakse, kao prvog koraka na putu njezina unapređivanja, obveza je svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, temeljem dugogodišnjeg iskustva provedbe projekta samovrednovanja osnovnih i srednjih škola, ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pruža stručnu i savjetodavnu podršku u provedbi procesa samovrednovanja.

Samovrednovanje je namijenjeno svim odgojno-obrazovnim ustanovama koje žele sustavno i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete rada.

 

TKO PROVODI PROCES SAMOVREDNOVANJA?

 

Tim za kvalitetu koji čine:

 1. Ravnatelj

 2. Najmanje dva predstavnika odgojitelja

 3. Najmanje jedan predstavnik stručno-razvojne službe

 4. Najmanje jedan predstavnik administrativno-tehničkog  i pomoćnog osoblja

 5. Najmanje jedan predstavnik roditelja

 6. Najmanje jedan predstavnik lokalne zajednice

 

BRIGA ZA GLADNE PTIČICE

 

S dolaskom hladnijih dana, igrajući se i šetajući vanjskim  prostorom vrtića, primjećujemo sve manje ptica, a one koje su još tu, ščućurene su ili traže hranu.

Razgovarajući o vrstama ptica, o tome gdje žive, ostaju li ovdje preko zime ili odlaze u toplije krajeve te kako preživljavaju zimu, dolazimo na ideju pomaganja dajući im hranu kako bi lakše prezimile. Još prošle godine s jednim smo tatom napravili i postavili kućice za ptice pa smo pomislili kako bismo im tamo mogli staviti mrvice kruha. No, doznali smo da je kruh u takvom obliku štetan,a ponekad i smrtonosan za ptice. Trebalo bi ga prije davanja pticama razmrviti i osušiti. Smišljajući kako bismo još mogli pomoći pticama, na internetu smo pronašli kako načiniti „energetske bombice“ – ručno izrađene hranilice. U tome su nam pomogli roditelji donoseći razne sjemenke, mrežice i mast. Zasukali smo rukave i napravili mješavinu od masti i sjemenki, koju smo zatim stavili u mrežice i vezali konopčićem. Hranilice smo objesili na grmlje i granje oko našeg vrtića pa se ptičice sada mogu gostiti do mile volje i uz našu pomoć lakše prezimiti ovu zimu i dočekati proljeće.

                                                                                            Djeca i odgajatelji  DV Rukavac


 BORANKA

 

Tijekom mjeseca veljače uključili smo se u zanimljiv projekt „Boranka.“ „Boranka“ je volonterska akcija pošumljavanja požarišta u Hrvatskoj. Svako dijete iz skupine dobilo je papir na kojem je nacrtalo stablo koje smo potom zajedno, tako nacrtano, zasadili u virtualnoj šumi. Izviđači i ostali volonteri na požarišta će zasaditi pravu sadnicu za svako stablo nastalo u virtualnoj šumi.

Rastom virtualne šume raste i broj živih sadnica u prirodi. Kako bismo u potpunosti bili ekološki osvješteni, svaki je crtež crtan boralicama – pastelnim bojama izrađenim od pepela borova stradalih u požarima.

U akciju smo se uključili i novčanom donacijom.

Pripremile odgajateljice skupine za rano učenje engleskog jezika, talijanskog jezika te odgajateljice 4. vrtićke skupine


 “ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ !”

 

         U sklopu  pokrenute trodnevne građanske akcije “Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj“ uključio se je i Dječji vrtić Matulji.

 Akcija koja je pokrenuta s idejom da svatko može zasaditi drvo i tako doprinijeti poboljšanju vlastite životne sredine, te ujedno dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena.

         Djeca i odgajateljice područnog vrtića "RUPA-LIPA" su prvog dana akcije, 25.10.2019. imali uspješnu sadnju. U dvorištu ispred vrtića zasadili su stablo jabuke i grm jorgovana.U ovoj akciji je pored djece i odgajatelja sudjelovao i kućni majstor koji je iskopao rupe.

 

Djeca i odgajateljice područnog vrtića „Rupa – Lipa“


 PROGRAM DJELOVANJA ZA PED. GOD. 2018. /2019.

 

I ove pedagoške godine nastavili smo raditi na projektima:

„Otpad“,

„Energija“,

„Zdrava hrana“ – proslave zdravih rođendana,

„Voda“

Ostvarivanjem ranije spomenutih projekata, razvijamo ekološku osviještenost kod djeteta.

Poticali smo aktivno učenje i djelovanje u socijalnoj interakciji omogućivali da dijete razvija pozitivna ponašanja, odnose i stavove prema sebi, drugima i prirodi. 

Nastavno na projekt  “ Veliki lov na biljke“ u kojem smo za cilj imali: omogućiti djeci što više sadržaja o biološkoj raznolikosti i njezinoj važnosti, potaknuti ih na brigu o biljkama u našem okolišu, upoznati nove biljke i sadnjom bogatiti okoliš nastavili smo i ponudili nove aktivnosti ali i otkrili nove interese.

Neke od aktivnosti u vrtiću bile su:

 • „Zdravoljupci“ – zdrava hrana, izrada smootia i igre tržnica
 • „Eko patrola“ – voditi brigu o potrošnji vode i električne energije te odvajanju otpada
 • „Viseći vrtovi“ – uzgoj i sadnja biljaka

U svibnju smo primili srebrnu povelju na Državnoj svečanosti Ekoškola u Zagrebu.

 

 


 PROGRAM DJELOVANJA ZA PED. GOD. 2017. /2018.

 

Nastavak rada na projektima:

„Otpad“,

„Energija“,

„Zdrava hrana“ – proslave zdravih rođendana,

„Voda“.

 

NOSITELJI PROGRAMA:

 • EKO - ODBOR DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
 • ODGOJITELJI I DJECA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
 • EKO PATROLA
 • OSTALO OSOBLJE  VRTIĆA (domar, spremačice, tajništvo, računovodstvo)
 • SPONZORI / KUMOVI

 

ZADACI I AKTIVNOSTI

 • Dogovor o projektima na   sjednici  odgojiteljsko vijeća
 • Dogovor oko rada eko skupine i njezine obaveze
 • Prvi sastanak članova Eko skupine
 • Akcij sakupljanja papira
 • Sakupljanje čepova, starih baterija, starog ulja
 • Obilježavanje  Dana  kruha u našem vrtiću (tko želi)
 • Tjedne i mjesečne analize  sakupljanja, selektiranja,  vaganja, i zbrinjavanja otpada
 • Sudjelovanje roditelja u zbrinjavanju otpada
 • Sakupljanje podataka te tjedne i mjesečne analize uštede energenata (vode i struje)
 • Uređenje glavnog panoa
 • Sastanak sa članovima eko - patrole
 • Sastanak eko-odbora
 • Priprema godišnjih izvješća i priloga za bilten Eko–škola
 • Izvješće o provedbi programa  tijekom pedagoške 2017./2018.g.
 

 

 

SASTANAK EKO ODBORA

1. sastanak Eko-odbora

 • Usvajanje Plana djelovanja i Programa djelovanja za pedagošku  2016./2017.g.
 • Dogovor  aktivnosti

2. sastanak Eko–odbora

 • Izvješće o radu Eko–vrtića tijekom pedagoške godine

AKTIVNOSTI EKO - PATROLE

 • Aktiviranje eko-patrole i donošenje plana djelovanja u suradnji s eko koordinatorima,
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša vrtića
 • Realizacija akcija sakupljanja papira (vaganje), brojenje baterija i praćenja potrošnje energije (voda, el. energija)
 • Organizacija i provođenje Zelene čistke
 • Prikupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje otpada nastalog  tijekom odgojno-obrazovnog rada
 • Svakodnevna čišćenja okoliša vrtića i razvrstavanje otpada
 • Odabir najbolje uređene sobe dnevnog boravka, 

OZELENJIVANJE I UREĐENJE VRTIČKOG PROSTORA I OKOLIŠA VRTIĆA

 • Ozelenjivanje svake učionice i drugih prostorija u vrtiću lončanicama
 • Mediteranski  vrt - sadnja cvijeća i mediteranskog bilja
 • Povrtnjak na igralištu

OBAVEZE EKO SKUPINE

 • Uređenje Mediteranskog vrta (jesen i proljeće) i zelenog prostora na igralištu

SURADNJA - LOKALNA ZAJEDNICA

 
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja
 • Suradnja u provebi Zelene čistke, eko-akciji na državnoj razini
 • Suradnja sa udrugom „Žmergo“

PROJEKTI

 

Sudjelovanje u Kampanji  - "Za manje otpada"

„Veliki lov na biljke“ (u prilogu se nalaze koraci i ciljevi)

 

       OSTALO:

 • OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA
 • SUDJELOVANJE NA NATJEČAJIMA SA EKO TEMATIKOM
 • UREĐIVANJE WEB STRANICA VRTIĆA
 • PRAĆENJE EKO ZBIVANJA TEKSTOM  I SLIKOM
 • SURADNJA S DRUGIM VRTIĆIMA

 

Litter less campaign
Kampanja „Za manje otpada“ u 2016./17.g.

 

Dječji vrtić Matulji po drugi put se uključio u kampanju „Za manje otpada“. Duži niz godina u vrtiću Matulji organizira se prikupljanje starog papira, kartona, baterija, čepova i jestivog (već upotrijebljenog) ulja. U akciji sudjeluju djeca, roditelji, nonice i nonići našeg vrtića. Svojim aktivnim sakupljanjem potaknuli smo i lokalnu zajednicu da nam pomognu u prikupljanju.

Zadnji tjedan u mjesecu organiziramo akciju prikupljanja i odvoz navedenog.

Cilj nam je još više aktivirati roditelje, druge tvrtke i lokalnu zajednicu, da sudjeluju u našim akcijama prikupljanja i razvrstavanja otpada.

 

ENERGIJA

Energiju koristimo stalno. Koristimo je za pokretanje strojeva, automobila i drugih transportnih sredstava. Koristimo je za grijanje, hlađenje, da bismo proizveli električnu struju, za rasvjetu i druge stvari u našim domovima, vrtićima, školama i radnim mjestima.

Iz dana u dan, potrošnja energije se stalno povećava. U posljednjih stotinu godina, potrošnja energija se i više nego udvostručila. Ljudi koriste sve više električne energije, putuju više te iskorištavaju stotine raznih stvarčica koji čine život jednostavnijim.

No, odakle dolazi sva ta energija? Većinu dobivamo sagorijevanjem fosilnih goriva kao što su ugljen, nafta i plin. Ostatak energije proizvodimo u nuklearnim reaktorima, hidrocentralama ili iz nekih drugih izvora obnovljive energije, kao što su vjetar i Sunce.

Tijekom rada nastojati ćemo ostvariti sljedeće ciljeve:

Upoznati djecu s pojmom energija, pojmom neobnovljivih i obnovljivih izvora energije, poticati aktivan odnos prema potrošnji energije, a sve uz puno igre, izvođenje pokusa i praktičnih zadataka, izradu igračaka,  izradu vlastitih slikovnica, postera i raznih drugih aktivnosti primjerenih dječjoj dobi.

Potaknuti roditelje i širu javnost na promišljanje i akciju u smislu promjene ponašanja s ciljem uštede energije i energetske učinkovitosti u vlastitim kućanstvima. Razviti svijest o očuvanju čovjekovog okoliša i odnosa prema prirodi.

 

ZADATAK

Primjenom dosadašnjih znanja i spoznaja multidisciplinarno obrađivati raznovrsne  teme, razvijati svijest o postojanju energije koja je neophodna za naš život. Gdje se sve nalazi energija (hrana, biljke, voda, sunce, vjetar). Motivirati djecu da kroz razne aktivnosti i sadržaje dolaze do spoznaja koji su to obnovljivi, a koji neobnovljivi izvori energije.

Osigurati prostor i materijale za provođenje pokusa i istraživanja.  Putem praktičnih aktivnosti steći nova znanja. Povezati ostale projekte („Voda“, „Otpad“, „Zdrav život“) sa projektom „Energija“.

Prema interesima i motiviranosti  odgojiteljice će zajedno sa djecom odabrati teme na kojima će se raditi tijekom godine.

 

Prijedlog tema

1. Što je energija

2. Energija i ljudsko tijelo

3. Hrana kao energija za ljudsko tijelo

4. Kako tijelo troši energiju (oblici kretanja)

5. Energetska učinkovitost u vrtiću

6. Upoznavanje oznake energetske učinkovitosti kućanskih uređaja

7. Što učiniti kada uočimo rasipanje energije uzrokovane kvarom?

8. Poticanje racionalnog korištenja energije u obiteljskom domu

9. Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije

10. Sunce i energija sunca

11. Voda i energija vode

12. Vjetar i energija vjetra

13. Biomasa

14. Naša klima

15. Okoliš, otpad i energija

16. Pokrenimo energetski krug: sakupi, recikliraj i ponovno upotrijebi!

17. Biootpad

18. Poticanje smanjivanja otpada u obiteljskom domu

19. Energija i promet

 

ARHIVA STARIH PROJEKATA EKO VRTIĆA

Program Eko-škola

Projekt voda

 

 

 

Zašto smo se uključili u međunarodni program Eko-škola?

 

Ciljevi projekta:

- razvijati ekološku svijest i kritičnost kod djece, roditelja i djelatnika vrtića u odnosu na ekološki problem suvišne količine smeća i nepravilnog odlaganja
- razvijati navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću, obiteljskom domu i neposrednom okruženju
 

Zašto smo se uključili u međunarodni program Eko-škola?

Potaknuti pozivom Udruge „Lijepa Naša“,da se uključimo u međunarodni program Eko-škola, odlučili smo da sva svoja pozitivna iskustva iz dugogodišnje predškolske prakse na području ekološkog odgoja dokumentiramo i sistematičnije počnemo provoditi u okviru ponuđenog programa.
 
Projekt osigurava timski pristup i partnersku suradnju svih sudionika unutar vrtića, roditelja i lokalne zajednice, a djecu potiče na pregovaranje, suradnju, traženje rješenja i rješavanja problema.
 
Tijekom provedbe ovog projekta očekujemo podizanje eko osjetljivosti na višu razinu u vrtiću i neposrednoj okolini, a svojom aktivnošću i osobnim primjerom doprinjet ćemo boljoj kvaliteti življenja, ali i upozoriti javnost o problematici okoliša.
 

ČLANAK IZ TRAMONTANE:

 
Sudjelovanjem na seminaru za Eko-škole u Zagrebu u organizaciji Udruge „ Lijepa naša “ uključili smo se u Međunarodni program Eko-škola, čiji je cilj promicanje odgoja i obrazovanja na području okoliša i održivog razvoja.
 
Program Eko-škole zahtjeva planiranje, djelovanje i dosljedno poštovanje zadanih međunarodnih smjernica i kriterija.
 
 
 
Kao središnju temu djelovanja Dječjeg vrtića Matulji, no koja ne isključuje i ostale segmente ekologije, odabrali smo temu OTPAD.
 
Temeljni cilj našeg projekta je razviti svijest i kritičnost kod djece,roditelja i uposlenika u odnosu na ekološki problem suvišne količine smeća i nepravilnog odlaganja. Razviti navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu.
 

Što smo ostvarili od zadaća eko-projekta OTPAD:

 • U odgojno-naobrazbeni rad uvodimo smjernice eko-projekta i utječemo na način rada cijelog vrtića u periodu prosinačkih radosti izrađujemo eko čestitke,eko poklone i sa eko materijalom uređujemo naš vrtić
 • osnovali smo EKO-ODBOR
 • eko-projekt dobio je KUMOVE kako bi se planirane zadaće mogle
 • realizirati
 • ODVAJAMO OTPAD
  • plastične čepove
  • plastičnu ambalažu
  • stare baterije
 • odabrali smo LOGO Dječjeg vrtića Matulji
 • pjevamo EKO-HIMNU;“Nećemo smeće dignimo glas hoćemo cvijeće za sve nas!“
 • imamo EKO-PATROLU koju čini skupina djece.Oni „ nadgledaju “postupanje ostale djece, ali i odraslih na temu rada eko-projekta
 
Djeca su najobjektivniji kritičari koji ne štede riječi pohvale, ali nitipokude za ono što nije dobro i valja mijenjati.
 

Pokazatelj uspješnosti projekta:

 • ekološki osvještena djeca utječu na svoje roditelje, svojim radom onaih podučavaju (iskustvo mame Danijele Katalenić).

 

Stella i ekološko zbrinjavanje otpada

 
Usporedo sa aktivnostima u vrtiću, koje se tiču zbrinjavanja otpada, Stella traži da se sve stare igračke na baterije otvore te da se sve stare baterije izvade i odnesu u vrtić u posebnu kutiju. Kada je slučajno krajičkom oka ubrala da mijenjam dotrajale baterije na ručnoj lampi,gotovo optužujućim tonom, pitala me: “ Mama, kamo misliš baciti stare baterije?“. Zamislila sam se...Dijete je u pravu. “Stella, baterije idu u posebnu kutiju, baš za njih. “ Stella na to kaže: “ Ja to već znam. A znami to da papir ide u plavi , plastika u žuti, a staklo u zeleni spremnik. “Stella me ponovno pita: “ Ali mama, nisi mi odgovorila kamo ćeš baciti stare baterije? “ .Odgovaram joj: “ U poseban koš na benzinskoj pumpi. “ Stella je bila zadovoljna mojom odlukom.
 
Naravno da ne bacamo uvijek baterije tamo gdje treba, ali Stellina odlučnost natjerala me da razmislim, a njezino znanje o otpadu posramilo me ...
Ubuduće ću uvijek stare baterije baciti na za to predviđeno mjesto.
 
U realizaciju projekta uključeni su različiti sudionici. Projekt osigurava timski pristup i partnersku suradnju svih sudionika u odgojnoj skupini, unutar vrtića, s roditeljima djece i lokalnom zajednicom.