Natječaji

bus

Dječji vrtić Matulji

Šetalište Drage Gervaisa 4

51 211 Matulji

KLASA: 601-05/18-01/01

URBROJ:2156-01-01-18-1

Matulji, 24.07.2018.

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja ( „Narodne novine“, broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 31. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za

 

 

  • ·         Odgojitelja/icu predškolske djece za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-2 izvršitelja/ice u trajanju do 12 mjeseci (obvezni stažisti)

 

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana

- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana.

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (natječaj je otvoren od 24.07.2018. do 01.08.2018. god.) neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu:

 

Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

 

"prijava na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - odgojitelj/ica“

 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz prijavu na natječaj ukoliko kandidat želi da se osobni podaci mogu unijeti u bazu podataka Dječjeg vrtića Matulji u svrhu zapošljavanja mora jasno naznačiti svoj pristanak/privolu za isto. Kandidat može povući svoj pristanak/privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja u svakom trenutku.


O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.