Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA DOMARA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

DOMAR -  1 izvršitelj/-ica- na određeno puno radno vrijeme

-          zamjena za bolovanje

 

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi (završena škola strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog, elektrotehničkog i građevinskog usmjerenja), dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije, presliku domovnice, sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4) - oba uvjerenja ne starija od 1 mjeseca.

 

Kandidati bi pored navedenih uvjeta morali imati sposobnost dobre komunikacije s djecom i iskustvenog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, te vještine potrebne za obavljanje različitih popravaka u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, od 04.04.2017. do 12.04.2017. god., na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj kućnog majstora".

 


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.