Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“br. 10/97, 107/07, 93/14) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića Matulji


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje  na vrijeme od 4 (četiri) godine.


Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
-    životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4), potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Matulji, Šet. D.Gervaisa 4, 51 211 Matulji  s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja“, u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti  pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA:112-03/16-02/04

URBROJ:2156-01-01-16-1

Matulji, 05.10.2016.