Natječaji

bus

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 025-05/22-01/9, URBROJ: 2170-27-1-22-2, od 14.12.2022.) i članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji temeljem Odluke od 11. kolovoza 2023. godine, raspisuje dana 14. kolovoza 2023. godine

N A T J E Č A J
za sljedeća radna mjesta

 

a)      POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 3 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme  (20 sati tjedno)

b)     ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za djelatnicu na bolovanju

c)      ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – treći odgojitelj u skupini

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

  • životopis, 
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta odgojitelja (ukoliko ga kandidat posjeduje),
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome):

-završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija (za radno mjesto pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju),

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (za radno mjesto odgojitelja/ice).

 

*Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ne smije biti roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

               Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018.) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju na­tječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja (natječaj je otvoren od 14.8.2023. do 24.8.2023. god.) neposredno na urudžbeni zapisnik (osobnom dostavom u tajništvo Dječjeg vrtića Matulji) ili poštom na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

 

"za natječaj--*navesti puni naziv radnog mjesta prijave kandidata"

 

 

 

 

Dječji vrtić Matulji može provjeriti radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje.

Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom i sl.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

KLASA: 112-03/23-02/8

URBROJ: 2170-27-1-23-1

U Matuljima, 14. kolovoza  2023.

                                                                            

                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                 Dječjeg vrtića Matulji

                                                                                               Helena Ninković Budimlija, prof.