Natječaji

bus

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-01-04/13-3, od 10.12.2013.) i članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji temeljem odluke od 21. siječnja 2022. godine, raspisuje dana 21. siječnja 2022. godine

 

N A T J E Č A J
za sljedeća radna mjesta

 

  1. ODGOJITELJ/ICA- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme-zamjene za djelatnice na duljem bolovanju (do godinu dana)
  2. STRUČNI SURADNIK/ICA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA, PRIPRAVNIK/ICA-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (mogućnost trajnog zaposlenja nakon položenog stručnog ispita)

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

  • životopis, 
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta odgojitelja pod rednim brojem 1.,
  • na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2. mogu se prijaviti isključivo kandidati koji nemaju položen stručni ispit. Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž prestaje radni odnos u dječjem vrtiću,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome):

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju za radna mjesta pod rednim brojem 1.,

- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij edukacijske rehabilitacije ili logopedije, odnosno studij za stručnjake edukacijsko rehabilitacijskog profila kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

 

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se ovdje.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti je ovdje.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018.) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju na­tječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (natječaj je otvoren od 21.01.2022. do 29.01.2022. god.) neposredno na urudžbeni zapisnik (osobnom dostavom u tajništvo Dječjeg vrtića Matulji) ili poštom na adresu:

 

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

 

"za natječaj--*navesti puni naziv radnog mjesta prijave kandidata"

 

 

 

 

 

 

Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta dužan je slati odvojene prijave i potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto.

 

Dječji vrtić Matulji može provjeriti radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje.

Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom i sl.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

KLASA: 112-03/22-02/02

URBROJ: 2156-01-01-22-1

U Matuljima, 21. siječnja 2022.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Helena Ninković Budimlija, prof.