Natječaji

bus

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-01-04/13-3, od 10.12.2013.) i članka 7. i 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji temeljem odluke od 24. svibnja 2021. godine, raspisuje dana 01. lipnja 2021. godine

 

N A T J E Č A J
za sljedeće radno mjesto

 

  1. KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme-povećani opseg posla

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

  • životopis, 
  • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi kuharskog smjera (SSS -stupanj stručne spreme)  

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

 

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se ovdje.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugim važećim propisima.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Dostava obavijesti  svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Dječjeg vrtića Matulji.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju na­tječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (natječaj je otvoren od 01.06.2021. do 09.06.2021. god.) neposredno na urudžbeni zapisnik (osobnom dostavom) ili poštom na adresu:

 

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

 

"za natječaj--*navesti puni naziv radnog mjesta prijave kandidata"

 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtić Matulji može provjeriti radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje.

Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom i sl.

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

KLASA: 112-03/21-02/05

URBROJ: 2156-01-01-21-1

U Matuljima, 01. lipnja 2021.

                                                                                

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća

Jelena Papić Trbović