Natječaji

bus

Dječji vrtić Matulji

Šetalište Drage Gervaisa 4

51 211 Matulji

KLASA: 601-05/17-01/06

URBROJ:2156-01-01-17-1

Matulji, 02. studenog 2017.

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja ( „Narodne novine“, broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 31. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za

 

 

 •  Odgojitelja/icu predškolske djece za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-2 izvršitelja/ice u trajanju do 12 mjeseci (obvezni stažisti)

 

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana

- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana.

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( natječaj je otvoren od 07.11.2017. do 15.11.2017. god.) na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

"prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - odgojitelj/ica predškolske djece“

 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.


 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.      SPREMAČ/ICA  -    2 izvršitelja/-ice

 

-          1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

-          1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

2.      POMOĆNI KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

3.      ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (za radno mjesto odgojitelja/ice)

- presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto spremača/ice i pomoćnog kuhara/ice),

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto odgojitelja/ice)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana

- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana.

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 27.09.2017. do 05.10.2017. god.) na adresu:

Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

"za natječaj-*navesti radno mjesto prijave kandidata".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-05/17-01/05

URBROJ: 2156-01-01-17-1

Matulji, 19.09.2017. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu predškolske djece na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 19.09.2017. do 29.09.2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

ŠETALIŠTE D. GERVAISA 4

51 211 MATULJI

KLASA:601-02/17-06/02

URBROJ:2156-01-01-16-1

Matulji, 18.09.2017.

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj:10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za upis djece u program predškole

za pedagošku godinu 2017./2018.

(samo za djecu koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji)

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2017./2018. za djecu rođenu od 01.04.2011. godine do 31.03.2012. godine, koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji.

Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj: 107/14) program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta
 • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje/skrbnike i uvjerenja o prebivalištu za dijete
 • potvrdu o liječničkom pregledu djeteta od nadležnog liječnika
 • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 18.09.2017. do 26.09.2017. godine u upravi Dječjeg vrtića Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

 

Program predškole bit će organiziran u skladu s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) i broju prijavljene djece.

O svim aktivnostima vezanim za organizaciju predškole, roditelji/skrbnici bit će pravovremeno

obaviješteni.

Zahtjev za upis djeteta u program predškole Dječjeg vrtića Matulji može se preuzeti na internetskoj stranici http://www.djecjivrticmatulji.hr ili u upravi vrtića.

 

      Zahtjev za upis djece u program predškole

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-05/17-01/04

URBROJ: 2156-01-01-17-1

Matulji, 04.07.2017. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu predškolske djece na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 05.07.2017. do 18.07.2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. ODGOJITELJA - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 30 dana (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4),

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 03.05.2017. do 11.05.2017. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/17-02/04

URBROJ:2156-01-01-17-1

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-05/17-01/03

URBROJ: 2156-01-01-17-3

Matulji, 21.04.2017. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu predškolske djece na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 21.04.2017. do 29.04.2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

 

NATJEČAJ ZA DOMARA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

DOMAR -  1 izvršitelj/-ica- na određeno puno radno vrijeme

-          zamjena za bolovanje

 

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi (završena škola strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog, elektrotehničkog i građevinskog usmjerenja), dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije, presliku domovnice, sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4) - oba uvjerenja ne starija od 1 mjeseca.

 

Kandidati bi pored navedenih uvjeta morali imati sposobnost dobre komunikacije s djecom i iskustvenog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, te vještine potrebne za obavljanje različitih popravaka u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, od 04.04.2017. do 12.04.2017. god., na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj kućnog majstora".

 


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Dječji vrtić Matulji

Šet. D. Gervaisa 4

51 211 Matulji

KLASA:112-03/17-02/02

URBROJ:2156-01-01-17-43

Matulji, 28.02.2017.

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 15. VELJAČE 2017. GODINE)

 

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/ICE

Komisija za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Matulji od 15. veljače 2017. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto tajnika/ice, informira kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 06. ožujka 2017. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, Matulji.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

 1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta tajnika/ice

 • Razgovor (inervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova ( 12 bodova iz pisanog testiranja i 8 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju –(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

 2. Zakon o radu – („Narodne novine“, broj 93/14)

 3. Uredba o uredskom poslovanju- („Narodne novine“, broj 7/09)

 4. Zakon o ustanovama – („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

 5. Zakon o javnoj nabavi- („Narodne novine“, broj 120/16)

 6. Ovršni zakon -(„Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16)

 7. Statut Dječjeg vrtića Matulji – www.djecjivrticmatulji.hr

   

   

 1. PRAVILA TESTIRANJA

   

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem

 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta tajnika/ice

Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTEN:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

 

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Komisijom za odabir kandidata.

 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održati će se neposredno nakon pismenog testiranja.

 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

 

 

 1. IVANA BAKOVIĆ

 2. MARINA BIONDIĆ

 3. JADRANKA BROZIČEVIĆ

 4. JELENA DERETA

 5. BRIGITA DOVOĐA

 6. IRINA GREGOV

 7. LEO GOJA

 8. BOJANA JAUK

 9. DENI KALEM

 10. ANA KRIŽANOVIĆ

 11. LORIANA LJUTIĆ

 12. HELENA MIKULANDRA

 13. DOLORES MORNAR

 14. NATALIA PERKOVIĆ

 15. MARINA PRIMC

 16. TEA RUBEŠA

 17. TAMARA ŠPOLJARIĆ

 18. SMILJANA TATALOVIĆ

 

Ravnateljica:

Jelena Stepić

 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-05/17-01/02

URBROJ: 2156-01-01-17-1

Matulji, 24.02.2017. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje

Rok za prijavu na natječaj je od 24.02.2017. do 10.03.2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. ODGOJITELJA - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 30 dana (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4),

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 15.02.2017. do 23.02.2017. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/17-02/01

URBROJ:2156-01-01-17-1